Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ – Προδημοσιεύσεις

Δράση 5: «Συντονισμός - Διαχείριση Πράξης»

 • Σύνταξη και Υποβολή Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης μετά την Απόφαση Ένταξης. Σύνταξη και Υποβολή του Αναλυτικού Πίνακα Δαπανών και του Χρονοδιαγράμματος.
 • Σύνταξη και Υποβολή του ΤΔΥΠ μετά την έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα.
 • Κατάρτιση και Εισήγηση στο Δ.Σ. της Α.Σ. του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Α.Σ., του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης, του Σχεδίου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της Α.Σ.
 • Ηλεκτρονική και έντυπη αλληλογραφία με Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο. και Εταίρους Α.Σ.
 • Συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης.
 • Οικονομική διαχείριση - εντολές μεταβίβασης χρηματοδότησης στους εταίρους, εντολές πληρωμών.
 • Σύνταξη και υποβολή μηνιαίων ΔΔΔ και εξαμηνιαίων ΔΠΠ.
 • Εισηγήσεις προς το Δ.Σ. της Α.Σ., Αιτήματα προς της Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.
 • Σύνταξη της Έκθεσης για τους ωφελούμενους, κτλ.

Αναμενόμενα παραδοτέα/ προϊόντα:

Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Πράξης με Ίδια Μέσα, Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, ΤΔΠΥ, Αναλυτικός Πίνακας Δαπανών, ΔΠΠ, ΔΔΔ, Εντολές μεταβίβασης χρηματοδότησης, Εντολές πληρωμών, Εισηγήσεις προς το Δ.Σ., Χρονομεριστικές Καταστάσεις Ομάδας Έργου, Πρακτικά Συνεδριάσεων Δ.Σ., Έγγραφα επικοινωνίας με Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο., Έγγραφα επικοινωνίας με εταίρους της Α.Σ., κτλ.

Μεθοδολογία υλοποίησης:

Ο Συντονιστής δημιούργησε την Ομάδα Έργου και πρότεινε στο Δ.Σ. της Α.Σ. το Διαχειριστή, σύμφωνα με το Καταστατικό, το Οργανόγραμμα και την περιγραφή της θέσης και των προσόντων του, που υποβλήθηκαν με το Φάκελο της Διαχειριστικής Επάρκειας.

Η διαδικασία Υλοποίησης της Πράξης με Ίδια μέσα (Δ.1-04), στην οποία περιλαμβάνονται και όλες οι ενέργειες από την προέγκριση της Πράξης μέχρι και την τελική ένταξή της και οι διαδικασίες παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου (Δ.2-01), της οικονομικής διαχείρισης της Πράξης (Δ.3-01 και Δ.3-02), της πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου (Δ.2-02) και της κατάρτισης και υποβολής εκθέσεων αναφοράς/ επικοινωνίας με την Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο. (Δ.2-03) περιγράφονται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών που υποβλήθηκε με τον Φάκελο της Διαχειριστικής Επάρκειας και εγκρίθηκε στην 1η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Α.Σ.

Η συνολική ευθύνη της εταιρικής σχέσης, σχετίζεται με τη στόχευση για επιτυχημένη και αποτελεσματική διαχείριση της Πράξης που προϋποθέτει τη λειτουργικότητα των διαδικασιών συνεργασίας μεταξύ των εταίρων και το σαφή καθορισμό του πεδίου ευθύνης του καθενός για την υλοποίηση της Πράξης.

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ομάδα Έργου του Συντονιστή/ Α.Σ., το Διαχειριστή, την περιγραφή των καθηκόντων των υπευθύνων και τη λειτουργία – εφαρμογή τεχνικών διοίκησης.

Οι τεχνικές διοίκησης της Πράξης αφορούν στα ακόλουθα:

 • Αρχική οργάνωση σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, τον εξοπλισμό, τα υλικά και τη χρονική τους κατανομή.
 • Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας που διοχετεύει και δέχεται πληροφορίες.
 • Έλεγχος όλων των προδιαγραφών που έχουν τεθεί, από την Απόφαση Ένταξης, το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων, τον Οδηγό για τους Δικαιούχους και τον Οδηγό Εφαρμογής, ώστε να παρακολουθείται η υλοποίησή της Πράξης, να διακρίνονται παρεκκλίσεις ή αποκλίσεις και να λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.
 • Καθορισμός φάσεων ελέγχου και διοίκησης, στη διάρκεια των οποίων αποτρέπονται παρεκκλίσεις στην ποιότητα και ποσότητα των πόρων όπως έχουν εγκριθεί (1η Φάση), παρακολουθείται η πρακτική εξέλιξη (2η Φάση) και συγκεντρώνεται η προσοχή στη βελτίωση των δραστηριοτήτων (3η Φάση).
 • Η εν λόγω δράση θα έχει ως αποτέλεσμα την ομαλή, σε όλους τους τομείς, υλοποίηση των δράσεων και την επίτευξη των στόχων της Πράξης και συνδέεται με όλες τις προβλεπόμενες δράσεις της Πράξης.

Επιμέρους ενέργειες που θα ανατεθούν ως υπεργολαβίες και σχετική τεκμηρίωση:

Η δράση θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα.

 

eu.jpg (9.272 bytes)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός επισκέψεων δικτυακού χώρου: 974